Skocz do zawartości


Ogłoszenie

Zapomniałeś loginu lub hasła napisz email do admistratora forum, nie zakładaj kolejnych kont!


Zdjęcie

Perspektywy awansu społecznego na Aeris - szlachta, medale, odznaczenia


 • Zaloguj się, aby dodać odpowiedź
1 odpowiedź w tym temacie

#1 xqv

xqv

  MasterDM

 • neverwinter2.gram.pl
 • Inne: Aeris - Mistrz Gry
 • 28251 postów
 • Maska Zdrajcy:Tak
 • Gniew Zehira:Tak

Napisano 17 grudzień 2016 - 13:55

Na Aeris występuje kilka kategorii mieszkańców, w tym dość rozbudowany stan szlachecki. 
 
Cudzoziemiec - jest nim, w świetle prawa, każdy kto nie jest mieszkańcem Aeris. Są to zazwyczaj zamorscy kupcy, przybysze z dalekich krain, awanturnicy. Cudzoziemcy nie mogą posiadać ziemi ani innych nieruchomości na własność, mogą ją jedynie dzierżawić od Wikariuszy.
 
Mieszkaniec - zgodnie z prawem Aeris jest to każda osoba, która faktycznie tutaj mieszka na stałe a która nie jest obywatelem. Jest to zazwyczaj stan przejściowy między cudzoziemcem a pełnoprawnym obywatelem.
 
Obywatel - aerjański status obywatela uzyskuje się po trzech miesiącach pobytu na Aeris, z zamiarem stałego zamieszkania. Wystarczy najczęściej zadeklarować wolę zostania obywatelem u stosownego lokalnego urzędnika - na przykład w aulosjańskim Magistracie, u burmistrza Silwood, starszyźnie Eiverhow, zarządcy Saltportu albo komendantowi legionu w Czerepie. Dodatkowym wymogiem jest niekaralność i dobra opinia - choć tej ostatniej ani prawo ani zwyczaj nie precyzują. Obywatele mają prawo kupować ziemię, mogą również piastować urzędy i godności w służbie Wikariuszy. Obywatela stróże prawa nie mogą też aresztować bądź poddać rewizji bez rozkazu oficerskiego.
 
Rezydent - jest to specyficzna kategoria mieszkających na Aeris cudzoziemców, którym Wikariusze nadają niektóre prawa obywatelskie, w szczególności do zakupu ziemi. Najczęściej rezydentem zostaje się albo wykazując się przed aerisjańską władzą tak, że ta uznaje danego osobnika za przydatnego, albo będąc dyplomatą w służbie obcego państwa na stałe rezydującego na Aeris. 
 
Saer - Pochodzące z elfiego i używane w mowie potocznej określenie szlachcica o niepewnym statusie, najczęściej uznanego za zaginionego, takiego który porzucił ziemię, lub - dawniej - został pozbawiony ziemi lub tytułu przez Wikariuszy za czyny niegodne szlachcica. W Aerisjańskiej tradycji przyjęło się obecnie tytułować "saer" szlachciców bez nadań ziemskich ze strony Wikariuszy oraz rycerzy pocztowych będących wasalami lokalnych arystokratów oraz tanów. Zgodnie z faeruńską tradycją, ta forma grzecznościowa przynależy również potomkom rycerzy, czy młodym arystokratom, którzy nie ukończyli jeszcze wieku odpowiedniego, by posiadać własny tytuł. To ostatnie akurat na Aeris stosowane nie jest, z braku ograniczeń wiekowych.
 
Stan szlachecki:
 
Szlachcic jako taki - generalnie aerisjańskim szlachcicem można zostać z urodzenia, będąc szlacheckim potomkiem, albo z nadania Wikariuszy - za zasługi na rzecz państwa. Zwykło się wynosić do stanu szlacheckiego nie tylko za osiągnięcia w bitwie, ale także za sumienną i skuteczną pracę w wikariańskiej administracji bądź wojsku. Szlachcicem może zostać tylko obywatel. Aerisjańskiego szlachcica nie można aresztować ani poddać rewizji bez zgody Wikariuszy - z wyjątkiem sytuacji naprawdę wyjątkowych, stanu wyższej konieczności. Przyjęło się, że status szlachcica nadawany jest raczej za sumienne wykonywanie obowiązków na rzecz Wikariuszy na odpowiednio wysokim stanowisku przez dłuższy czas.
 
Rycerz (pocztowy) - wyższa szlachta ma prawo do nadania części swojej ziemi w lenno obywatelowi Aeris o nieposzlakowanej opinii. Staje się on wasalem danego szlachcica, może otrzymać nawet prawo do wystawiania na własną rękę części zbrojnego pocztu. Niemniej, taki rycerz odpowiada również przed Wikariuszami - a za wywiązywanie się z obowiązków względem suwerena odpowiada także jego senior. Prościej rzecz ujmując: "rycerz pocztowy" to wasal któregoś z aerisjańskich tanów lub arystokratów, który otrzymał w podlenno część jego ziemi lub część pocztu pod komendę. "Pocztowy" ma względem Wikariuszy takie same obowiązki jak jego senior - który osobiście odpowiada za wywiązywanie się z nich przez swoich wasali. 
 
Rycerz Aeris - są to podstawowi wasale Wikariuszy, który otrzymują o nich nadanie ziemskie i prawo do wystawienia trzydziestoosobowego pocztu, w zamian za przysięgę wierności i służby na rzecz Aeris. Rycerzom Aeris, i wyższej szlachcie, przysługują także pewne szczególne przywileje - zwłaszcza w kontaktach ze stróżami prawa. Przyjęło się, że wyniesienie do stanu szlacheckiego wraz z nadaniem statusu Rycerza Aeris wymaga bardziej spektakularnych działań na rzecz Wikariuszy oraz ich państwa a do tej grupy przyjmuje się jedynie osoby faktycznie zdolne do zbrojnej obrony Aeris w razie potrzeby. 
 
Tan - wyższa szlachta, najczęściej Rycerze Aeris otrzymujący dodatkowe nadanie po co najmniej trzech miesiącach dalszej aktywnej i owocnej służby na rzecz Aeris. W tym wypadku musi być to podobnież coś wykraczającego ponad zwykłą pracę zawodową. Zgodnie z wikariańskim prawem, mogą wystawić pięćdziesięcioosobowy poczet zbrojnych. 
 
Baron - aerisjańska arystokracja. Tanowie mogą liczyć na awans najszybciej pół roku po wyniesieniu do poprzednim awansie - pod warunkiem, że wykażą się czymś więcej, niż sumienną realizacją swoich szlacheckich obowiązków. Oczywiście, jak to wcześniej bywa, awansowi na feudalnej drabince towarzyszy dodatkowe nadanie ziemskie oraz zwiększenie pocztu - do stu zbrojnych. 
 
Hrabia - mówi się, że hrabią na Aeris można zostać, jeśli postawi się Wikariuszom prawdziwe, dobrze funkcjonujące miasto. W praktyce jednak wydaje się, że jedno z drugim nie ma automatycznego związku (jeśli w ogóle jakikolwiek) i tak naprawdę hrabią można zostać poprzez długotrwałą, skuteczną służbę Wikariuszom z niepodważalnymi przejawami skuteczności. Na pewno baronowie na awans mogliby liczyć najszybciej po pół roku od poprzedniego awansu. Oprócz dodatkowego nadania, zwyczajowo, hrabiowski poczet rośnie do maksymalnie dwustu zbrojnych. 
 
Diuk - tytuł przynależny obecnie pozostałej dwójce Wikariuszy, jednak prawo nie wspomina o tym, że jest to wyłączna prerogatywa władców Aeris. Najpewniej jednak taki awans możliwy byłby nie wcześniej niż rok po otrzymaniu tytułu hrabiowskiego i wymagałby naprawdę wyjątkowego oddania sprawie Aeris i Wikariuszy. 
 
Arcyksiężna - tytuł władczyni Aeris, Larissy Irsynian. Najprawdopodobniej tytuł wzorowany na Wielkich Książętach Wrót Baldura, nie zaś na jednej z wariacji netheryjskiego tytułu Najwyższego (władcy danego latającego miasta).
 
 
 
Najwyższy Lord Aeris - tytuł zwyczajowy przynależny Aeramasowi Irsynianowi, poprzedniemu władcy Aeris i mężowi Larissy. 
 
Wikariusze - kolegialna nazwa trójki nominalnie najważniejszych osób w państwie, sprawujących na Aeris rządy, pod kierownictwem Arcyksiężnej. 
 
 
Status szlachty cudzoziemskiej - na Aeris uznaje się tytuły cudzoziemskiej szlachty na potrzeby uprawnień honorowych bądź spraw ceremoniału dworskiego, jeśli w państwie, z którego dany szlachcic pochodzi, aerisjańska szlachta może liczyć na wzajemność. Generalnie jest to Moonshae, miasta-państwa Sojuszu Lordów, konfederacja Luruar (Srebrne Marchie), Tethyr, Cormyr, Calimshan i Lapaliiya. Aerisjańska szlachta jest też traktowana z elementarnymi honorami w Istavarze i na Mintarnie - choć w tych państwach rodzimej szlachty zasadniczo nie ma. Cudzoziemska szlachta nie może jednak liczyć na szczególną prawną ochronę, jaka przysługuje Rycerzom Aeris - co najwyżej na te, które przysługują obywatelom. A i tu aerisjańscy juryści nie są zgodni.
 
 
Odznaczenia państwowe - nadawane są najczęściej bezpośrednio przez Wikariuszy za zasługi, zarówno na polu wojskowym, jak i cywilnym. Z początku miały różne formy - wstęg, orderów, amuletów i odznak, jednak z czasem wszystkie stały się po prostu orderami. Przyznawanie odznaczeń jest stosunkowo arbitralne, najczęściej zależy od osobistego uznania władców Aeris - jednak pewne określone kryteria najczęściej są przez nich szanowane. Należy jednak podkreślić, że wnikają one bardziej ze zwyczaju, niż sztywno przyjętych reguł potwierdzonych przez prawo stanowione. 
 
 
Lista aerisjańskich odznaczeń państwowych od najniższych do najwyższych: 
 
- Rękawica Bellatoris: najniższe odznaczenie państwowe, nadawane zazwyczaj za wyróżniający się udział w bitwie bądź za śmierć na służbie Wikariuszy. 
 
- Sztylet Aralandry: odznaczenie przyznawane najczęściej za przejawy szczególnego bohaterstwa w trakcie bitwy bądź za powtarzające się z kolei sytuacje skutkujące nadaniem odznaczenia niższego stopnia (co zresztą dotyczy wszystkich odznaczeń, z wyjątkiem najniższego i dwóch najwyższych). 
 
- Ząb Lady Caren: odznaczenie najczęściej przyznawane za udział w udanej kampanii sił Aeris bądź za jakąś istotną zasługę na rzecz państwa a także przyznawane dowódcom poległym w służbie Wikariuszy. 
 
- Oko Fyrrexethora: przyznawane za wyróżniający się udział w jakiejś dłuższej kampanii wojskowej bądź za szczególną zasługę na rzecz Aeris. 
 
- Kość Ancrowna: przyznawane najczęściej za wielokrotne przejawy bohaterstwa w trakcie dłuższych walk bądź za wyświadczenie osobistej przysługi Wikariuszom albo państwu jako takiemu; rozważano zmianę nazwy tego odznaczenia z przyczyn politycznych (Marvdon Ancrown obecnie jest ambasadorem Lyadale na Aeris), jednak Aeramas Irsynian kategorycznie się temu sprzeciwił.
 
- Język Nimury: przyznawane prawdziwym bohaterom dłuższych kampanii wojskowych bądź za wielkie zasługi na rzecz państwa lub Wikariuszy. 
 
- Obrońca Aeris: odznaczenie przyznawane zwycięskim wodzom bądź osobom o szczególnie istotnych, długotrwałych zasługach na rzecz Aeris.
 
- Sygnet Wikariuszy: wyraz najwyższego uznania ze strony Wikariuszy, przyznawany za czyny porównywalne z uratowaniem Aeris od jakiegoś wielkiego zagrożenia mimo niesprzyjających okoliczności, bądź za wieloletnią gorliwą i lojalną służbę Aeris pełną zasług na rzecz państwa. 
 
 
 
 

Informacyjnie:

 

- Kwestia tego, czy rycerzem pocztowym może zostać NPC służący Tanowi i wyżej jest przedmiotem rozważań w Komnacie, domyślnie to funkcja przeznaczona dla graczy. 

- Ewentualne błędy czy nieścisłości w opisie będą korygowane w najbliższych dniach. 


 • Zireael i Waldek lubią to

Najczęściej gg mam WYŁĄCZONE, odpalam tylko w sprawach nagłych - sugerowana forma kontaktu: PW na forum.

 

GRACZU! Privy NIE są dobrą metodą komunikacji z Ekipą. Swoje deklaracje, pytania i inne sprawy zawierzaj w dziale Spraw do Ekipy - ułatwisz tym samym nam robotę i zmniejszasz szanse, że twoje sprawy gdzieś umkną albo zostaną zapomniane. 


#2 xqv

xqv

  MasterDM

 • neverwinter2.gram.pl
 • Inne: Aeris - Mistrz Gry
 • 28251 postów
 • Maska Zdrajcy:Tak
 • Gniew Zehira:Tak

Napisano 18 marzec 2018 - 14:35

Informacyjna rozpiska o tym, co dane medale mają w sobie magicznego (tak, te dane kiedyś najpewniej były sukcesywnie wymieniane na magiczne w ostatnich latach):

 

1. Rękawica Bellatoris
nic a nic
 
2. Sztylet Aralandry
Make whole, CL 5 [więc- ok. 1500 litrów], 1/dzień
 
3. Ząb Lady Caren
Shrink item, CL 10 [więc- ok. 500 litrów], 1/dzień
 
4. Oko Fyrrexethora
Secure shelter, CL 7, 1/dzień
 
5. Kość Ancrowna
Resilient sphere, CL 7, 1/dzień
 
6. Język Nimury
Sending, CL 9, 1/dzień
 
7. Obrońca Aeris
Dimension door, CL 7 [więc-ok. 200 metrów], 1/dzień
 
8. Sygnet Wikariuszy
Telephatic bond, CL 9, 1/dzień
 
Aktywowane słowem rozkazu, wystarczy mieć przedmiot gdzieś przy sobie.
Należy uzyskać odpowiedni atut historyczny na postaci (z rąk MG) oraz wpisać order do tematu z zaklęciami&przedmiotami fabularnymi.

Najczęściej gg mam WYŁĄCZONE, odpalam tylko w sprawach nagłych - sugerowana forma kontaktu: PW na forum.

 

GRACZU! Privy NIE są dobrą metodą komunikacji z Ekipą. Swoje deklaracje, pytania i inne sprawy zawierzaj w dziale Spraw do Ekipy - ułatwisz tym samym nam robotę i zmniejszasz szanse, że twoje sprawy gdzieś umkną albo zostaną zapomniane. IPB Skin By Virteq